Để tránh traffic cho website catruong.com,
website của Liên Ca Đoàn DFW đă được chuyển đến link sau đây:

http://lcd.tantunghongan.com

thanks

LCĐ-DFW